ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Rechtliches

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Art. 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering door RECA BELUX nv van producten, diensten, werkzaamheden en op betalingen
aan RECA BELUX nv. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op de documenten uitgaande van de klant of van onze
vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk worden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

Art. 2 Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes ten titel van inlichting. Prijzen voorkomende in onze catalogen en/of prijslijsten zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Een prijsopgave gedaan door onze vertegenwoordiger is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door ons kantoor. Elke overgemaakte order verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan.

Art. 3 Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de koper ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo kunnen wij, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe
ze door de koper of dezes afnemer bestemd werden.

Art. 4 De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen essentiële voorwaarde van het contract uit. Het overschrijden van deze termijn kan voor de klant geen aanleiding zijn tot de ontbinding van het contract, noch schadeloosstelling.

Art. 5 Iedere klacht betreffende het voorwerp van de bestelling, de ontvangen goederen, de uitgevoerde werken of conformiteit van de factuur moet, om geldig, tijdig en ontvankelijk te zijn ten laatste binnen de acht kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestellingsbevestiging, de levering, de uitgevoerde werken of ontvangst van de factuur, naargelang het geval, bij aangetekende brief aan het adres van onze exploitatiezetel (Assesteenweg 117 – 3, 1740 TERNAT) kenbaar gemaakt worden.

Art. 6 Teruggezonden goederen worden na overleg tegen de berekende prijzen teruggenomen, mits binnen 10 dagen franco Ternat en in goede staat door ons terug ontvangen. Voor behandelingskosten
zal een bedrag van 13 EURO van de kredietnota worden afgetrokken, hetgeen eveneens geschiedt met betaalde vrachtkosten op ons niet franco toegezonden goederen.

Art. 7 Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot aan hun volledige betaling in hoofdsom, intresten, kosten en forfaitair verhogingsbeding en de voldoening door de koper van de verplichting voort-vloeiende uit extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen. Zolang de eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig recht verlenen. Niettegenstaande de hierbovenvermelde clausule van de eigendomsvoorbehoud, zal de klant het geheel van de risico’s dragen vanaf de datum van levering op de werf.

Art. 8 Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de wisselkoersnoteringen, verhogingen van de lonen of van de prijs der grondstoffen, of ingevolge welkdanige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan deze koper door te berekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs niet verhoogd wordt met meer dan 25 %. Is dit wel het geval zal de koper, indien hij zulks verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken, doch zonder op enige vergoeding aanspraak te mogen maken.

Art. 9 De betaling van elk gefactureerd bedrag dient te geschieden te Ternat in de 8 dagen na datum van factuur met een disconto van 2 % of 20 dagen netto. Het opstellen en in omloop brengen van wisselbrieven met als doel het bedrag van de rekening te vereffenen zal in geen geval een schuldvernieuwing uitmaken. De niet-betaling op vervaldag van een geaccepteerde wissel maakt onmiddellijk en van rechtswege alle andere vorderingen op de koper eisbaar. De betalingsverplichtingen van de koper worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht betreffende de kwestieuze of andere goederen.

Art. 10 Elke op de vervaldag van de factuur onbetaald gebleven som, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest van 1% per maand opbrengen, waarbij elke begonnen maand volledig zal verschuldigd zijn. Bovendien en zonder nadeel aan de hierbovenvermelde toepassing van de conventionele verwijlintrest, zal iedere op de vervaldag van de factuur onbetaald gebleven som van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitair verhogingsbeding van 15% met een minimum van 50 EURO.

Art. 11 Het hierboven bedongene houdt geen verzaking in van ons recht, ingeval van wanbetaling en indien wij zulks verkiezen de verrekening van de verkoop met schadevergoeding te vorderen. Bij de niet-betaling van één van onze facturen op vervaldag zullen wij eveneens gemachtigd zijn om zonder ingebrekestelling en tot aan de algehele regularisatie, alle prestaties, zowel deze in het kader van andere contracten, op te schorten en, indien nodig, het geheel of een gedeelte van de opdracht(en) te annuleren alsook tijdens het contract de waarborgen te eisen die wij passend achten met het oog op een goede uitvoering van de aangegane verbintenissen.

Art. 12 Offertes voor speciale aanmaak, gelden voor de opgegeven hoeveelheden. Bij bestelling van een kleiner kwantum kan de prijs dienovereenkomstig verhoogd worden. Een meer of minder levering van ca. 10 % bij de bestelde aantallen behouden wij ons voor.

Art. 13 Wij zijn in geen enkele vorm aansprakelijk voor schade, welke kan ontstaan door fouten, drukfouten, enz. welke eventueel in onze offerten, brieven, catalogi, brochures enz., mochten voorkomen.

Art. 14 Het overnemen van tekst en/of afbeeldingen uit onze publicaties in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na onze schriftelijke toestemming.

Art. 15 Voor levering van goederen welke op verzoek van onze klant een speciale oppervlaktebehandeling hebben ondergaan, kunnen wij voor de betreffende oppervlaktenbehandeling of invloed van deze behandeling op het materiaal geen verantwoording aanvaarden.

Art. 16 Naleveringen worden berekend tegen de prijzen geldig op de dag van aflevering.

Art. 17 Vracht- en verpakkingskosten zijn niet in onze prijzen inbegrepen.

Art. 18 Voor kleine orders resp. hoeveelheden kleiner dan standaardverpakking wordt aftelloon berekend. Verder wordt voor deze orders een extra bedrag in rekening gebracht voor administratiekosten.

Art. 19 In geval van geschil zijn de Rechtbanken te Brussel uitsluitend bevoegd.

Contact
Contact
Sluiten
You have to accept marketing cookies to use this form
Jouw contactpersoon:
RECA BELUX
Paul Billa
Paul Billa
RECA Shop
Eddy Forthomme
Eddy Forthomme
RECA Shop
Bart Van Den Broeck
Bart Van Den Broeck
RECA MAXMOBIL
Ward Markey
RECA MAXMOBIL
Guy Sarlette
Guy Sarlette
Sales Manager Vlaanderen
Nathalie De Hooge
Boekhouding
Bevestig dat je geen robot bent.
Bedankt voor je bericht!
Jouw contactpersoon noemt spoedig contact op.